Vedtægter RKG gymnastik 

§1 - Navn og hjemsted
Klubbens officielle navn er Romdrup-Klarup Gymnastikforening - i daglig tale RKG gymnastik.
Foreningen er oprindelig stiftet som gymnastikforening i 15/11 1927. Gennem tiden blev badminton, fodbold og tennis en del af den samlede foreningen men pr. 26/4 2018 videreføres foreningen som RKG gymnastik. Foreningen har hjemsted i Klarup, Aalborg Kommune.

§2 - Formål
Foreningens formål er, at fremme og udbrede interessen for gymnastik for børn, unge og voksne, for at understøtte DGIs mål om flere aktive under sloganet “Bevæg dig for livet”.

§3 - Medlemskab
Foreningen optager børn, unge og voksne som medlemmer. Medlemmerne skal overholde foreningens vedtægter.

Indmeldelse sker via RKG gymnastiks hjemmeside, og er først gyldigt når medlemmet har betalt kontingent.

Kontingent for medlemmer fastsættes af bestyrelsen og kan revideres hvert år.

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Kontingent kan betales tilbage ved skriftlig henvendelse senest 1/10. Herefter er tilmelding bindende for sæsonen.

Eksklusion af foreningen kræver en enstemmig beslutning af bestyrelsen.

Bestyrelsen, suppleanter og instruktører er kontingentfri og har stemmeret på generalforsamlingen.
Æresmedlemmer udnævnt af den oprindelige forening før er 26/4 2018 kontingentfri og har stemmeret på generalforsamlingen.

§4 - Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes med udgangen af februar måned.

Generalforsamlingen indkaldes som minumum via RKG gymnastiks hjemmeside med mindst 8 dages varsel. Husk angivelse af dato i indkaldelsen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Medlemmer er stemmeberettigede og valgbare, når de er fyldt 16 år og har deres økonomiske forhold til foreningen i orden, herunder betaling af medlemskontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, minimum fem.

Dagsordenen skal altid indeholde følgende punkter:
- Valg af dirigent
- Formandens beretning
- Forelæggelse af regnskab
- Behandling af indkomne forslag
- Valg af bestyrelse
Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af 1-2 revisorer og en suppleant
- Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til formanden mindst otte dage før. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.

Afstemningen sker normalt ved håndsoprækning, men skal på forlangende foregå skriftligt. Alle sager afgøres ved simpelt flertal.

Emner under eventuelt kan ikke gøres til genstand for afstemning.
Den siddende bestyrelse kan i særlige tilfælde/force majure vælge at afvikle generalforsamlingen virtuelt.

§5 - Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes når 1/6 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af årsag.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling jf §4.

§6 - Foreningens daglige ledelse 
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og minimum 3 medlemmer. Der kan desuden udnævnes suppleanter.

Man vælges ind i bestyrelsen for en to årig periode. Suppleanter vælges for en et årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Her udnævnes en næstformand og en sekretær. Alle poster i bestyrelsen gælder frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Formanden - og i hans/hendes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen, træffer afgørelser i alle anliggender og udstikker retningslinjer vedrørende foreningens økonomi.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer, eksklusiv suppleanter, er til stede og bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens - og i hans/hendes fravær næstformanden - stemme udslaget.

§7 - Økonomi, regnskab og revision
Foreningens regnskab, der følger kalenderåret, udfærdiges af kasserer. 
Kasserer afleverer senest den 1. februar regnskabet til revisionen. Bestyrelsen sørger for at medlemsregistreringen er ajourført og korrekte tal indberettes til kommunen samt DGI efter deres anvisninger.

Revisor(er) og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen (for et år af gangen). Regnskabet skal hvert år indsendes til Aalborg Kommune.

§8 - Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 - Vedtægtsændringer
Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10 - Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§11 - Datering
Vedtægter opdateret på foreningens generalforsamling den 29/2-20

 

 
RKG gymnastik - kontakt rkggym.klarup@gmail.com hvis du har spørgsmål, ris eller ros